На Тернопільщині недофінансування медичної галузі заганяє бюджетні установи в програшні судові процеси

Тернопільоблгаз в судовому порядку стягнув із Комунального некомерційного підприємства Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Гусятинської районної ради майже 200 тисяч гривень.

Про це стало відомо Інфопростору.

Товариство з обмеженою відповідальністю Тернопільоблгаз, надалі – позивач, звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Комунального некомерційного підприємства Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Гусятинської районної ради, надалі відповідач, про стягнення 178 825 грн 34 коп., з яких: 176 090,55 грн заборгованість, 2 524,42 грн пеня, 210,37 грн 3% річних. Окрім того, відповідач просив суд зобов`язати третю особу у справі включити Комунальне некомерційне підприємство Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Гусятинської районної ради в реєстр споживачів ТОВ “Тернопільоблгаз” за лютий 2019 року.

Підставою позову визначено неналежне виконання умов Договору про закупівлю та постачання природного газу №04/М 048 від 27.02.2019, зокрема в частині своєчасної та повної оплати вартості природного газу, переданого відповідачу у лютому місяці 2019 року згідно акту приймання-передачі №04/м-048/0219-3392 від 28.02.2019.

В підтвердження правомірності позовних вимог до матеріалів справи долучено належним чином засвідчені копії: Договору на закупівлю та постачання природного газу №04/М-048 від 27.02.2019, додатків № 1 та №2 до нього; акту приймання-передачі природного газу №04/м-048/0219-3392 від 28.02.2019, банківських виписок з рахунку позивача за 28.02.2019 та 12.03.2019; акту звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2018 по 13.03.2019, розрахунок заявлених до стягнення сум пені та 3% річних, а також інші документи.

Як йдеться в матеріалах судової справи, 27.02.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю “Тернопільоблгаз” як Постачальником, з однієї сторони, та Комунальним некомерційним підприємством Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги” як Споживачем, з другої сторони, укладено Договір про закупівлю та постачання природного газу №04/М-048 (надалі – Договір), за умовами якого Постачальник зобов`язався поставити Споживачу природний газ (ДК021:2015, код 09120000-6 Газове палило (09123000-7 природний газ) у необхідних для Споживача об`ємах (обсягах), а Споживач зобов`язався своєчасно оплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені Договором. Передача газу за Договором здійснюється на межах балансової належності об`єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі пункти призначення, ЕІС-код Споживача, перелік комерційних вузлів обліку газу визначається Сторонами в додатку 1 до Договору (п. п. 1.1-1.2 Договору).

Відповідно до п. 2.5 Договору за підсумками розрахункового періоду Споживач протягом двох робочих днів погоджує з Оператором ГРМ/ГТС фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, який є підставою для оформлення актів приймання-передачі газу між відповідними суб`єктами ринку природного газу. За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу спожитого (протранспортованого) газу вони підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством. До вирішення цього питання обсяг спожитого (протранспортованого) газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ/ГТС.

Згідно з п. п. 3.1, 3.6-3.9 Договору договірні обсяги постачання газу Споживачеві наводяться у додатку 2 до Договору. Послуги з постачання газу підтверджуються підписаним Постачальником та Споживачем актом приймання-передачі газу, що оформлюється на підставі акта про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, складеного Споживачем та Оператором ГРМ відповідно до пункту 2.5 розділу ІІ Договору.

За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов`язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об`єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем, який є підставою для оформлення актів приймання-передачі газу між відповідними суб`єктами ринку природного газу.

На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника. Взаємовідносини між Постачальником та Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу Споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Оператором ГТС.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов`язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку. До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

П. п. 4.1, 4.2, 4.4-4.7 Договору сторони узгодили, що розрахунки за реалізований Споживачеві газ здійснюються за цінами та тарифами відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”. Ціна природного газу за 1 тис. м куб. визначається відповідно до діючих цін Постачальника, з врахуванням податків та зборів та тарифу на транспортування природного газу передбачених чинним законодавством України. Ціна природного газу з 01.02.2019 становить 12 300 грн 96 коп. Сума договору становить 199 999 грн 00 коп.

Сторони домовились, що ціна природного газу, розрахована відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 цього розділу, є обов`язковою для сторін з дати набрання нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за газ згідно з умовами Договору.

Розрахунковий період за Договором становить один місяць з 9.00 години першого дня місяця до 9.00 години першого дня наступного місяця включно. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно з розділом ІІІ Договору. Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачеві.

Оплата вартості використаного природного газу здійснюється Споживачем протягом місяця поставки газу. У випадку недоплати вартості використаного природного газу за розрахунковий період Споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Відповідно до пп. 5.1.1 п. 5.1 та пп. 5.3.3 п. 5.3 Договору Постачальник зобов`язався виконувати умови Договору та дотримуватись вимог Правил постачання, а Споживач зобов`язався оплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.

Згідно з п. 10.1 Договору останній набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк до 28.02.2019 та поширює свою дію на відносини сторін, що фактично склались з 01.02.2019.

28.02.2019 між сторонами у справі укладено Додаткову угоду №1 до Договору про закупівлю природного газу №04/М-048 від 27.02.2019, відповідно до умов якої сторони вирішили продовжити дію Договору в частині проведення розрахунків на строк по 31.03.2019. Дана угода набуває чинності з дати її підписання Сторонами та поширює свою дію на відносини сторін, що склалися з 27.02.2019 (п. 3 Додаткової угоди від 28.02.2019).

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), а саме цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що непередбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Згідно з ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України (надалі ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько – господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно з ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України (п. 1 ст. 193 ГК України).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Ч. 1 ст. 655 ЦК України визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Приписами з ч. 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В силу вимог ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу (ч. 2 ст. 193 ГК України).

В судовому засіданні встановлено, що у лютому місяці 2019 року ТОВ “Тернопільоблгаз” на виконання умов зазначеного вище правочину, згідно акту приймання-передачі природного газу №04/м-048/0219-3392 від 28.02.2019, передало відповідачу природний газ в обсязі 30 574 куб. м на загальну суму 376 089,55 грн (належним чином засвідчена копія в матеріалах справи).

Відповідач зобов`язання щодо своєчасної та повної оплати вартості отриманого у лютому місяці 2019 року природного газу виконав неналежним чином. Зокрема, вартість отриманого природного газу оплатив лише частково та з порушенням встановлених умовами Договору термінів розрахунку (28.02.2019 105 788,26 грн та 12.03.2019 – 94 210,74 грн). Таким чином, станом на день звернення позивача до суду з даним позовом та розгляду справи в суді заборгованість Комунального некомерційного підприємства Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Гусятинської районної рад за отриманий у лютому місяці 2019 року природний газ становить 176 090 грн 55 коп.

Факт отримання у лютому місяці 2019 року природного газу в обсязі 30 574 куб. м на загальну суму 376 089,55 грн та здійснення часткового розрахунку відповідачем не заперечено.

Доказів, що підтверджують виконання КНП Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги” умов Договору на момент розгляду спору судом матеріали справи не містять.

Поряд із цим, як вже зазначалось вище, 22.04.2019 відповідачем подано відзив на позовну заяву б/н б/н (вх. № 7077), згідно якого Комунальне некомерційне підприємство Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Гусятинської районної ради визнає позов ТОВ “Тернопільоблгаз” в частині заявленої до стягнення суми боргу в розмірі 176 090,55 грн та вважає, що дані вимоги є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Таким чином, суд вирішив стягнути з Комунального некомерційного підприємства Гусятинський центр первинної медико санітарної допомоги Гусятинської районної ради, вул. Багдана Лепкого, 1, смт. Гусятин, Гусятинський район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 38194961, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Тернопільоблгаз, вул. Чернівецька, 54 А, м. Тернопіль, Тернопільська область, ідентифікаційний код 39555103 (п/р НОМЕР_1 , МФО 338545, в ТВБВ 10019/03 філії Тернопільське обласне управління АТ “Ощадбанк”) 176 090 грн 55 коп заборгованості за використаний природний газ, 1 262 грн 21 коп. пені, 210 грн 37 коп. 3% річних та 1 361 грн 70 коп. в повернення сплаченого позивачем судового збору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com